Sludinājums: “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā”

Publicēts
02.01.2018
02.01.2018
Pasūtītājs
VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003408181)
Termiņš
10.01.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Aivars Auniņš
E-pasts
Sludinājums
www.strencupns.lv...
Tālrunis
25480556
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 02/01/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003408181

Pasta adrese

Valkas iela 11

Pilsēta / Novads

Strenči

Pasta indekss

LV-4730

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aivars Auniņš

Tālruņa numurs

25480556

Faksa numurs

64707215

E-pasta adrese

aivars.aunins@strencupns.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.strencupns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.strencupns.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.strencupns.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta

image elektroniski (URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā”

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55523000-2

II.1.3) Līguma veids

imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā”

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 745000 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā”


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55523000-2

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV008

Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā, LV-4730


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā”

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 745000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/01/2020 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts: Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sniedzis vismaz 1 (vienu) līdzīga satura, vienāda vai lielāka apjoma ēdināšanas pakalpojumu valsts vai pašvaldības iestādei vai kapitālsabiedrībai. Pretendenta gada vidējais apgrozījums par komercdarbības daļu, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi), ņemot vērā iepriekšējos 3 (trīs) gadus, ir vismaz 300 000 euro. 1) Pretendentam ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi, nepieciešamais aprīkojums un iekārtas līguma izpildes uzsākšanai noteiktajā termiņā un izpildei tādā apjomā, kādā tas paredzēts tehniskā specifikācijā. Pretendenta likviditātes koeficients ir ne mazāks kā 0,8

III.1.2) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem
02.02.2010. MK Noteikumi Nr. 104. “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

Atbilstoši tehniskai specifikācijai (iepirkuma nolikuma 2. pielikums)

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāta procedūra
imageSlēgta procedūra
imageProcedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2) Paziņojums paredz

image Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL): http://strencupns.lv/lv/iepirkumi/

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:

4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli.

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

SPNS 2017/9

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 10/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

IV.2.5) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Bioloģiskās lauksaimniecības un/vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, un/vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu īpatsvars. Ceļa infrastruktūras slodze.


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5) Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv