Sludinājums: Būvdarbi un pakalpojumi

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949)
Termiņš
Nav noteikts
Pilsēta
Kontaktpersona
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
E-pasts
Sludinājums
www.latvenergo.lv...
Tālrunis
Indra Tukuma
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 27/07/2017

Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums

image
image

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 40003032949

Pasta adrese

Pulkveža Brieža iela 12

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1230

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

Kontaktpersona(-as)

Indra Tukuma

Tālruņa numurs

67728248

Faksa numurs

67728883

E-pasta adrese

indra.tukuma@latvenergo.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.latvenergo.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

image Iepriekš minētajā adresē
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL):
image Iepriekš minētajā adresē
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
image Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Kvalifikācijas sistēmas nosaukums

Būvdarbi un pakalpojumi

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Izvēlieties tikai vienu kategoriju – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)
imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.1.3) Īss būvdarbu, pakalpojumu vai preču apraksts, kas tiks iegādātas, izmantojot kvalifikācijas sistēmu

Vispārējie būvdarbi, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbi, Gāzes apgādes sistēmu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbi, Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbi, Mehānisko iekārtu izbūves, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbi, Hidrotehnisko būvju būvdarbi, Urbumu remonts, tīrīšana, aprīkošana, Elektroietaišu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un remontu darbi līdz 1000 V, Elektroietaišu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un remontu darbi līdz 20 kV, Dzelzceļa būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, uzturēšanas būvdarbi, Iekštelpu telekomunikāciju tīklu projektēšana un izbūve, Telekomunikāciju kabeļu līniju un telekomunikāciju kanalizāciju projektēšana un izbūve, Vispārējo būvdarbu projektēšana, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, Siltumapgādes, ventilācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana, Gāzes apgādes sistēmu projektēšana, Mehānisko iekārtu izbūves, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbu projektēšana, Hidrotehnisko būvju būvdarbu projektēšana, Elektroietaišu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un remonta darbu līdz 20 kV projektēšana, 0,4 kV/1 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana un atsevišķu koku apzāģēšana/nozāģēšana

II.1.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7
71320000-7
0

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Kvalifikācija sistēmai

(Ja šī informācija ir apjomīga un pamatota ar dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajiem piegādātājiem, pietiek norādīt tikai galvenos nosacījumus un metodes, kā arī atsauci uz minētajiem dokumentiem)

Nosacījumi, kas piegādātājiem ir jāizpilda attiecībā uz kvalifikāciju Dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" nolikumu Saskaņā ar kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" nolikumu

III.1.2) Privileģētais līgums (Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 16.pantu) (ja piemērojams)

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

VI.1.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (ja zināms)

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

IV.1.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LE-2015-14

IV.2.2) Kvalifikācijas sistēmas ilgums

Tā ir spēkā: no (dd/mm/gggg) līdz: (dd/mm/gggg)

image Nenoteikts ilgums

IV.2.3) Kvalifikācijas sistēmas atjaunošana

image
image

Ja jā, nepieciešamās darbības, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
Saskaņā ar kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" nolikumu

IV.2.4) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma numurs ES Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums :
2015/S 220-401737 - 13/11/2015

IV.2.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Viens vai vairāki līgumi, uz ko attiecas kvalifikācijas sistēma, ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Izmaiņas kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" nolikumā

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

  25/07/2017 (dd/mm/gggg)

Avots: pvs.iub.gov.lv