Sludinājums: JAUNLOPU KŪTS REKONSTRUKCIJA

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
SIA Palsa (43903000755)
Termiņš
28.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Palsa

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43903000755

Adrese

Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4726

Tālruņa numurs(-i)

29393027

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Aivis Aizsilnieks, 29393027, aivis.aizsilnieks@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

JAUNLOPU KŪTS REKONSTRUKCIJA

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Lielsaujas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

570000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

28/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests , ZIEMEĻVIDZEMES REĢIONĀLĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpaspākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv