Sludinājums: Liellopu pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība

Publicēts
05.09.2014
05.09.2014
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
29.09.2014
Tālrunis
29457307, 63781722

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/09/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003033696

Adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i): 29457307
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63781722

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Indulis Ieviņš, 29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Liellopu pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Energocentrs", Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/06/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 120000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 29/09/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 374289__0_nolikumskutsmeslukratuvesbuvniecibas.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv